3. Радно место за финансијско-материјалне

     и књиговодствене послове

1 Сарадник

„Обрађује, контира и књижи књиговоствене исправе, уноси податке у систем

главне књиге и помоћне евиденције и врши сравњење књиговодственог стања главне

књиге трезора са помоћном евиденцијом; учествује у припреми предлога финасијског

плана за израду Закона о буџету и припрема завршни рачун; израђује периодичне

извештаје о извршењу буџета и исте доставља Министарству наклежном за послове

финасија; усаглашава реализоване обавезе са одобреним месечним квотама и стара се о

економичном трошењу буџетских средстава; усклађује захтеве за пренос средстава са

одобреним средствима и припрема и уноси у систем захтеве за плаћање; обавља остале

послове по налогу шефа Одсека“

УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне области економске науке на

студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије),

односно на студијама у трајању до три године, најмање три године радног искуства у

струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

4. Радно место за финансијске и обрачунске послове

 1 Сарадник

Учествује у финансијском планирању на дневном, месечном и годишњем нивоу

и планове уноси у систем; стара се о економичном трошењу буџетских средстава;

прима и евидентира књиговодствену документацију; припрема, израђује и уноси

захтеве за плаћања у систем; усаглашава реализоване обевезе са одобреним месечним

квотама; обрађује податке за исплату плата, других примања и накнада запослених у

Стручној служби; учествује у изради документације за спровођење јавних набавки и

потребне документације за попис; обавља остале послове по налогу шефа Одсека“

УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне области правне или економске

науке на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне

студије), односно на студијама у трајању до три године, најмање три године радног

искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

5. Радно место за канцеларијске послове

3 Референт

Прима, прегледа и евидентира пошту; формира и заводи предмете, доставља их

у рад, разводи кроз доставну књигу и архивира; отпрема пошту и води евиденцију о

утрошку поштанских трошкова; даје обавештење странкама у вези кретања предмета;

формира базу података пријемне канцеларије; обавља и друге послове по налогу шефа

Одсека.

 

 

Share