Jужнобанатски Управни округ је основан на територији седам

општина и једног

 

града и то:

- град Панчево,

- општина Ковин,

- општина Ковачица,

- општина Опово,

- општина Алибунар,

- општина Вршац,

- општина Бела Црква и

- општина Пландиште.

У Управном округу орган државне управе обавља следеће:

- решава у управним стварима у првом степену

- решавање о жалби кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења

- да врши надзор над радом ималаца јавних овлашћења

- да врши инспекцијски надзор.

Орган државне управе који самостално одлучи да у Управном округу врши макар

један посао државне управе, у обавези је да правилником образује своју окружну

подручну јединицу и одреди послове које ће вршити у њој.

II.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈУЖНОБАНАТСКОГ УПРАВНОГ

ОКРУГА

 

1. Начелник Управног округа

Стручна служба Јужнобанатског Управног округа

2. Шеф Одсека

3.Радно место за подршку правним пословима

4. Финансијско-материјални и књиговодствени послови

5. Финансијско обрачунски послови

6. Оператер за канцеларијске послове

7. Оператер дактилограф

 

На основу члана 43. став 2. Закона о државној управи ("Службени гласник

Републике Србије" број 79/05 и 101/07), и члана 46. Закона о државним службеницима

(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 79/05, 81/05 исправка, 83/05 исправка,64/07

и 67/07-исправка, 116/08 и 104/09), члана 4. Уредбе о начелима за унутрашње уређење

и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и

службама Владе ("Службени гласник Републике Србије", број 81/07-пречишћен текст

и 69/2008), члана 4. Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних

места државних службеника ("Службени гласник Републике Србије“ број 117/05

108/08 и 109/09) и члана 3. Уредбе о разврставању радних места намештеника

("Службени гласник Републике Србије“ бр. 5/06 и 30/06), начелник Јужнобанатског

 

Управног округа, доноси

Током 2012. године уз сва неопходна мишљења надлежних министарстава и

 служби и сагласност Владе изврена је измена и допуна Правнилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Јужнобанатског управног округа. Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизцији радних места у Стручној служби Јужнобанатског управног округа

 

 

ступио је на снагу 25. септембра 2012. године.

 

 
 
Share