ПОДАЦИ О ПЛАНИРАНИМ ПРИХОДИМА И

РАСХОДИМА

Буџет за 2011 .годину по ставкама

-411 Плате и додаци запослених

8.621.000,00

-412 Социјални доприноси на терет послодавца

1.678.000,00

- 413 Награде у натури

1.000,00

- 414 Социјална давања запосленима

100.000,00

- 415 Накнаде трошкова за запослене

800.000,00

- 416 Награде запосленима и остали посебни расходи

1000,00

- 421 Стални трошкови

1.729.000,00

- 422 Трошкови путовања

11.000,00

- 423 Услуге по уговору

278.000,00

- 425 Текуће поправке и одржавање

217.000,00

- 426 Материјал

1.269.000,00

- 482 Порези, обавезне таксе и казне

100.000,00

-483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000,00

-512 Машине и опрема

180.000,00

- 515 Нематеријална имовима 81.000,00

Планирана средства за

2013.годину по ставкама

-411 Плате и додаци запослених

9.500.000,00

-412 Социјални доприноси на терет послодавца

1.821.000,00

- 413 Награде у натури

1.000,00

- 414 Социјална давања запосленима

50.000,00

- 415 Накнаде трошкова за запослене

900.000,00

- 416 Награде запосленима и остали посебни расходи

1.000,00

- 421 Стални трошкови

1.687.000,00

- 422 Трошкови путовања

200.000,00

- 423 Услуге по уговору

250.000,00

- 425 Текуће поправке и одржавање

300.000,00

- 426 Материјал

1.200.000,00

- 482 Порези, обавезне таксе и казне

50.000.00

-483 Новчане казне и пенали по решењу судова -

0.00

-512 Машине и опрема

200.000,00

-515

Нематеријална имовима 1.000,00

 

СРЕДСТВА ЗА РАД

Стручна служба Јужнованатског Управног округа смештена је у Панчеву у улици

Трг краља Петра I 2-4, на четвртом спрату у згради СО Панчево.

Управни округ једним делом користи затечени намештај и канцеларијску опрему

Општине Панчево, која се уредно евидентира пописом имовине који врши Општина

Панчево, а једним делом користи опрему која је наслеђена од Управе за заједничке

послове републичких органа

(без накнаде а на основу

Закона о државној управи члан

91 Службени гласник РС број 79/05) као и опрему коју је Округ сам обезбедио из

сопствених средстава.

Запосленима у стручној служби на располагању је следећа опрема

-14 рачунара

-15 штампача

-Скенер А4, МУСТЕК 2448 ТА

-Телефонска централа

PANASONIC KX-A616

-3 факс апарата

-Фотокопир апарат

-UPS SMART 2

-UPS RIELLO IDIALOG 2

-Anti switch at-fs 750 le

- 1 Рачунарски софтвер

-Путничка возила

1 возило ЈУГО СКАЛА 101

1 SKODA SUPER B

 

 

Share