1. НАЧИН И МЕСТО ЧУВАЊА НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА

 

Материјал који настане у раду Округа и подручних јединица министарстава

(захтеви,пријаве,представке,записници,закључци,обавештења,решења,захтеви судији за

прекршаје,извештаји,анализе,финансијски извештаји и др.) чувају се у архиви (активној

и пасивној) и у архивском депоу. С обзиром да у Округу постоји аутоматска обрада

података, један део података се чува у рачунарима (серверу) а један део на дискетним

јединица.

Документација у вези са пословањем Округа као и досијеи запослених у Стручној

служби чувају се у Стручној служби.

 

ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ ПОСЕДУЈЕ ОКРУГ

Начелник и Стручна служба Управног округа располажу информацијама које се

конкретно тичу рада Округа али и информацијама до којих долазе контактима са

министарствима, посебним организацијама, органима територијалне аутономије и

органима локалне самоуправе.

У раду Округа се максимално поштује принцип јавности и отворености. Начелник

округа је отворен за сарадњу и комуникацију. Редовно прима странке и одржава

конференције за штампу на којима извештава о свом раду, раду округа и о другим

значајним питањима и одговара на постављена питања.

 

 

Share