П Р А В И Л Н И К

 

        о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места

       у Стручној служби Јужнобанатског управног округа

 

- пречишћен текст -

(закључно са 02.08.2012. године )

 

 
На основу члана 43. став 2. Закона о државној управи

(„Службени гласник Републике Србије" број 79/05 и 101/07), и члана 46. Закона о државним службеницима

(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 79/05, 81/05 исправка, 83/05 исправка,64/07

и 67/07-исправка, 116/08 и 104/09), члана 4. Уредбе о начелима за унутрашње уређење

и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и

службама Владе ("Службени гласник Републике Србије", број 81/07-пречишћен текст

и 69/2008), члана 4. Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних

места државних службеника ("Службени гласник Републике Србије“ број 117/05,

108/08,109/09 и 95/10), члана 3. Уредбе о разврставању радних места намештеника

("Службени гласник Републике Србије“ бр. 5/06 и 30/06), и члана 43. став 3. Закон о

Влади („Службени гласник Републике Србије“, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08 и 16/11)

начелник Јужнобанатског Управног округа, доноси

П Р А В И Л Н И К

о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места

у Стручној служби Јужнобанатског Управног округа

I УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овим Правилником утврђује се унутрашње уређење, начин руковођења и

одговорности, укупан број државних службеника на положају и опис њихових

послова, број радних места по сваком звању за државне службенике и сваку врсту

радних места за намештенике, са називом и описом послова, потребан број

државних службеника и намештеника за свако радно место и услови за запослење за

свако радно место у Стручној служби Јужнобанатског Управног округа са седиштем

у Панчеву (у даљем тексту: Стручна служба).

II

ДЕЛОКРУГ И УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

-Делокруг Стручне службе -

Члан 2.

За обављање послова из делокруга Стручне службе образује се следећа ужа

унутрашња јединица:

 

Share