1. ОДСЕК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Члан 3.

У Одсеку за опште послове обављају се послови који се односе на: остваривање

сарадње са органима државне управе и локалне самоуправе; пружање стручне и

техничке потпоре начелнику управног Округа и за послове заједничке свим окружним

подручним јединицама, подручним јединицама органа државне управе на подручју

Управног округа, образованим за подручје шире или уже од подручја Управног округа;

пружање стручне и административно-техничке подршке Савету Управног округа;

послови припреме Пословника о раду Савета Управног округа; обављање управних

послова у вези заснивања и престанка радног односа и остваривања права из радног

односа државних службеника и намештеника, послови у којима се обезбеђује

доступност информацијама од јавног значаја; послови из области безбедност и здравље

на раду; послови развоја кадрова; припрема и споровођење Плана интегритета службе;

послови оцењивања државних службеника; послови анализирања радних места;

планирање извршења буџета и квота; израду захтева за промену у апропријацији и

промени квоте; израду захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер

средстава; контролу расхода; обраду плаћања и евидентирање трошкова; финансијско

извештавање о оствареним приходима и извршеним расходима; прикупљање и

контролу података за обрачун плата државних службеника, намештеника и осталих

запослених; састављање анализа, извештаја и информација; набавку, чување и издавање

канцеларијског и другог потрошног материјала и ситног ивентара; пријем,

евидентирање, здруживање, развођење, архивирање и експедиција предмета;

дактилографски послови и послови умножавања материјала; превоз путничким

аутомобилима; текуће одржавање пословног простора и други послови од значаја за

рад управног Округа.

III РУКОВОЂЕЊЕ

И ОДГОВОРНОСТ

Члан 4.

Стручном службом руководи начелник Јужнобанатског Управног округа.

Начелник Управног округа за свој рад одговара Министру за државну управу и

локалну самоуправу и Влади.

Одсеком руководи шеф Одсека.

Шеф Одсека одговара за свој рад и рад Одсека којим руководи начелнику

Управног Округа.

Запослени у Стручној служби одговарају за свој рад шефу Одсека, односно

начелнику Управног Округа.

 

 

Share