IV СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА

Члан 5.

Систематизација радних места садржи:

- државних службеника на положају

1 (начелник Управног округа)

- 1 радно место у звању саветника

1 (1 државни службеник)

- 1 радно место у звању млађи саветник 1 (1 државни службеник)

- 2 радна места у звању сарадника

2 (2 државна службеника)

- 1 радно место у звању референта

3 (3 државна службеника)

- 1 радно место у IV врсти радних

места намештеника

2 (2 намештеника)

1. Начелник Управног округа

1

Руководи и планира рад у Стручној служби и пружа стручна упутства;

усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе; прати

остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе, стара

се о условима за њихов рад; прати примену директива и инструкција које су издате

окружним подручним јединицама органа државне управе и надзире рад државних

службеника и намештеника у окружним подручним јединицама органа државне управе

и предлаже руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка против

њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које врше послове

државне управе на подручју Управног округа, а образоване су за подручје шире или

уже од подручја Управног округа и општинама ради побољшања рада окружних

подручних јединица органа државне управе и подручних јединица органа државне

управе које врше послове државне управе на подручју Управног округа, а образоване

су за подручје уже или шире од подручја Управног округа; сазива и председава

седницама Савета Управног округа; најмање једном годишње подноси Министру за

државну управу и локалну самоуправу извештај о раду Савета и Стручне службе.

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске

академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке

струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири

године, најмање девет година радног искуства у струци и положен државни стучни

испит.

2а. Радно место за подршку правним пословима

1  Млађи саветник

 

Учествује у изради уговора за потребе Управног округа; припрема материјал за

седнице Савета и пружа административно техничку подршку Савету Управног округа;

учествује у обављању послова којима се обезбеђује доступност информацијама од

јавног значаја и ажурира јавну презентацију Управног округа; учествује у припреми и

изради Плана интегритета органа; сарађује са другим органима у поступку остваривања

права државних службеника, намештеника и осталих запослених из области пензијског,

инвалидског и здравственог осигурања; учествује у припреми и изради нацрта

кадровског плана Стручне службе и израђује месечне извештаје у вези са структуром и

бројем државних службеника и намештеника; учествује у спровођењу поступка јавних

набавки; обавља послове из области безбедност

и здрављa

на раду; обавља и друге

послове по налогу шефа Одсека.

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске

академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке

струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири

године, радно искуство у струци од једне године или најмање пет година радног стажа

у државним органима и положен државни стручни испит.

 

 

Share