ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА

Начелник Управног округа

Управни округ има начелника, који за свој рад одговара министру надлежном за

послове управе и Влади. Према Закону о државној управи начелник управног округа

има положај државног службеника а послови које обавља су следећи:

-руководи и планира рад у Стручној служби и пружа стручна упутства;

-усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе;

-прати остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне

управе, стара се о условима за њихов рад;

 

-прати примену директива и инструкција које су издате окружним подручним

јединицама органа државне управе;

 

-надзире рад државних службеника и намештеника у окружним подручним

јединицама органа државне управе и предлаже руководиоцу државног органа

покретање дисциплинског поступка против њих;

 

-сарађује са подручним јединицама органа државне управе које врше послове

државне управе на подручју Управног округа, а образоване су за подручје шире

или уже од подручја Управног округа и општинама ради побољшања рада

окружних подручних јединица органа државне управе и подручних јединица

органа државне управе које врше послове државне управе на подручју Управног

округа, а образоване су за подручје уже или шире од подручја Управног округа;

сазива и председава седницама Савета Управног округа;

 

-најмање једном годишње подноси Министру за државну управу и локалну

самоуправу извештај о раду Савета и Стручне службе.

Орган државне управе доставља начелнику управног округа директиве и

инструкције које су издате окружним подручним јединицама и извод из плана рада

органа управе које се односи на план рада окружне подручне јединице.

Законом о државној управи („Службени гласник РС“ број 79/05,101/07 и 95/10)

предвиђа постојање Савета Управног округа, ради усклађивања рада органа државне

управе и локалне самоуправе на подручју Управног октуга. Савет чине начелник

Управног округа и председници општина и градоначелници градпва са подручја округа,

чија је обавеза давање предлога за побољшање рада Управног округа и окружних

подручних јединица. Обавеза начелника је да предлоге Савета проследи министру

надлежном за послове управе и руководиоцима органа државне управе који имају

подручне јединице на подручју управног округа. Начин рада Савета Управног округа

регулисан је Уредбом о начину рада Савета Управног округа („Службени гласник РС“

број 15/06).


ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА

Законом о државној управи

(„Службени гласник РС“, бр. 79/05 и 101/07) је

утврђено да је рад органа државне управе јаван и да су органи државне управе дужни

да јавности омогуће увид у свој рад, према закону којим се уређује слободан приступ

информацијама од јавног значаја.

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног

значаја je Жељко Павловић, шеф Одсека, тел. 013/2580 005,

eмаil Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Захтева за приступ информацијама од јавног значаја у протеклој години није било.

Напомена: подаци о ПИБ-у, радном времену

Jужнобанатског Управног округа

адреси и електронској адреси су у обавезном делу Информатора, означеном бројем I.

 

 

Share