Позитивно правни прописи којима је регулисан рад Управних округа су следећи:

-Закон о државној управи

(„Службени гласник РС“ број 79/05,101/2007 и 98/2010)

-Закон о државним службеницима

(„Службени гласник Рс“ број 79/05,81/05, 83/05, 64/07, 67/07,116/08 и 104/09)

-Закон о платама дражавних службеника и намештеника

(„Службени гласник РС“ број 62/06, 63/06,115/06,101/07 и 99/10)

-Уредба о оцењивању државних службеника

(„Службени гласник РС“ број 11/06 и 109/09)

-Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у

министарствима, посебним организацијама и службама Владе

(„Службени гласник РС“ број 81/07 и 69/08)

 

-Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних места

дражавних службеника

(„Службени гласник РС“ број 117/05,108/08,109/09 и 65/10)

-Уредба о Управним окрузима

(„Службени гласник РС“ број15/06)

-Уредба о начину рада Савета управног округа

(„Службени гласник РС“ број 15/06)

-Уредба о припреми кадровског плана у државним органима

(„Службени гласник РС“ број 8/06)

-Уредба о разврставању радних места намештеника

(„Службени гласник РС“ број 5/06 и 30/06)

 

-Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места

у државним органима

(„Службени гласник РС“ број 41/07 и 109/09)

-Закон о буџету Републике Србије за 2010 годину

(„Службени гласник РС“ број 107/09 и 91/10)

 

 

Share