Кризни штаб донео одлуку о укидању важења ковид пропусница, одлука важи од суботе 12. марта 2022.

Кризни штаб донео је данас одлуку о ублажавању ковид мера, па се од суботе укида важење ковид пропусница, али и ограничење броја људи у затвореним просторима, пренела је чланица Кризног штаба министарка Дарија Кисић.

Кисић Тепавчевић је након седнице Кризног штаба рекла да је забаележено смањење свих параметара, од броја прегледа, до броја хоспитализованих у односу на број потврђених ковид случајева.

Рекла је да су болнице почеле да се враћају нормалном режиму рада, и да су у овом моменту ковид болнице практично новоизграђене за време пандемије Батајница, Нови Сад и Крушевац.

„Све то условило је да се дође до ублажавања свих противепидемијских мера. Од суботе укида се важење ковид пропусница. На скуповима у затвореним просторијама укида се лимит броја особа, и тако ће од суботе сви биоскопи и позоришта моћи да раде по нормалном режиму“, објаснила је она.

Кисић Тепавчевић је рекла да је одлучено да остаје препорука ношења маски у затвореним просторима.

Што се карантина тиче, пренела је да је он и даље на снази у трајању од седма дана.

Када је реч о путницима међународном саобраћају, према њеним речима, мере остају на снази, односно за улазак у земљу обавезни су доказ о вакцинацији, доказ о прележаној болести или одговарајући серолошки тест.

Пренела је и да је препорука Националног комитета за имунизацију увођење додатне бустер дозе, за старије до 18 година четврта доза.

„Та друга бустер доза, може да се добије пет месеци после прве, а односи се пре свега на оне који су под већим ризиком од тежег обољења“, објаснила је Кисић.

Она је рекла и да је препорука Комитета увођење бустер дозе за вакцинацију деце од 12 до 18 године.

 

На основу члана 29а став 4, члана 31а став 11. и члана 53а тач. а) и г) Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон), Влада доноси УРЕДБУ о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести

COVID-19

Члан 1.

Овом уредбом одређују се одговарајуће мере за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS- CoV-2, као и услови, начин спровођења, извршиоци и средства за спровођење тих мера.

Члан 2.

Лица оболела од заразне болести COVID-19 изолују се и лече у објектима који су посебно одређени и припремљени за изолаци- ју и лечење оболелих.

Лица из става 1. овог члана дужна су да прихвате изолацију у за то одређеним објектима и да се придржавају мера и упутстава које нареди надлежни доктор медицине, односно доктор медицине специјалиста епидемиологије.

Лице које се не придржава налога доктора медицине, у скла- ду са ставом 2. овог члана, по пријави здравствене установе при- нудно се изолује у присуству представника органа управе надле- жног за унутрашње послове.

Изузетно од става 1. овог члана, лица код којих је тестира- њем утврђено присуство вируса SARS-CoV-2, а код којих није утврђено присуство ниједног симптома или знака заразне болести COVID-19, односно код којих тежина болести не захтева лечење у болничким условима, упућују се, у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести (у даљем тексту: Закон), у кућ- ну изолацију са здравственим надзором на акутно респираторно обољење изазвано вирусом SARS-CoV-2 у трајању од седам дана, а изолација се прекида без тестирања.

Уколико лице из става 4. овог члана има примарну или секун- дарну имунодефицијенцију упућује се у кућну изолацију у траја- њу од 14 дана, а које стање имунодефицијенције утврђује лекар примарне здравствене заштите.

Контролу придржавања мере кућне изолације из ст. 4. и 5. овог члана врши орган државне управе надлежан за унутрашње послове, на основу података које доставља установа која је извр- шила тестирање.

Члан 3.

Тестирање становништва на присуство вируса SARS-CoV-2 врши се у свим микробиолошким лабораторијама здравствених установа у јавној својини, као и у свим лабораторијама у јавној својини које обављају послове у области здравља животиња, бе- збедности хране, контроле квалитета и безбедности млека и ис- питивања забрањених, недозвољених, штетних и непожељних супстанци у храни и храни за животиње, здравља биља, семена и садног материјала и банке биљних гена, а које су припремљене за лабораторијско испитивање у смислу члана 21. Закона.

Детекција SARS-CoV-2 антигена (Ag) у узорцима назофа- рингеалног бриса врши се у свим микробиолошким лаборатори- јама у јавној и приватној својини, према условима и у складу са инструкцијом завода за јавно здравље основаног за територију Ре- публике Србије.

О резултатима тестирања и детекције установе и лаборато- рије из ст. 1. и 2. овог члана дужне су да свакодневно извештавају надлежни завод за јавно здравље, на начин утврђен инструкцијом из става 2. овог члана.

За потребе извештавања из става 3. овог члана може бити креирано и коришћено специјализовано софтверско решење за те- риторију Републике Србије.

Члан 4.

Ради заштите од уношења заразних болести на територију Ре- публике Србије, страним држављанима који долазе у Републику Ср- бију дозвољен је улазак у Републику Србију само ако поседују нега- тиван RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2, не старији од 48 часова, издат од стране референтне лабораторије државе из које долазе, односно из које улазе у Републику Србију. Путници треба да се тестирају пре путовања, не приликом доласка у Републику Ср- бију. У Републику Србију не могу ући уколико нису тестирани и не поседују негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2, не старији од 48 часова и морају се вратити у земљу из које долазе. Уколико постоји кашњење приликом уласка у Републику Србију, а које се не може приписати кривици путника већ је последица спољ- ног догађаја који се није могао предвидети, избећи или отклонити (кашњење/одлагање лета, поласка аутобуса, воза и сл.), онда тест не може бити старији од 72 сата приликом уласка у Републику Србију.

Држављанима Републике Србије и страним држављанима који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији, као и члановима дипломатско-конзуларног особља и члановима њихових породица, при уласку у Републику Србију, а који не поседују негативан RT-PCR тест на присуство ви- руса SARS-CoV-2, издат од стране референтне лабораторије држа- ве из које долазе, односно улазе у Републику Србију, не старији од 48 часова од датума издавања резултата, одређује се мера каранти- на у кућним условима у трајању од седам дана.

Мера из става 2. овог члана престаје да важи ако лице коме је одређена у периоду трајања мере добије негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2 издат од стране референтне лабо- раторије у Републици Србији.

Начин примене ограничења уласка у Републику Србију и лица која су изузета од тог ограничења одређују се актом мини- стра надлежног за послове здравља.

Контролу поседовања негативног RT-PCR тестa на присуство вируса SARS-CoV-2 из става 1. овог члана врши орган државне управе надлежан за унутрашње послове, на основу података које доставља установа која је извршила тестирање и орган државне управе надлежан за санитарну инспекцију.

Лицима која долазе из Сједињених Америчких Држава уме- сто негативног RT-PCR теста признаје се, под истим условима, не- гативан Антиген FIA Rapid test.

Члан 5.

Изузетно од ограничења из члана 4. ове уредбе, лице које по- седује потврду о потпуној вакцинацији против болести COVID-19 коју је издала јавна здравствена установа Републике Србије може ући у Републику Србију без негативног RT-PCR теста на прису- ство вируса SARS-CоV-2 или антиген FIA RAPID теста.

Држављанима Републике Србије и страним држављанима који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Репу- блици Србији, као и члановима дипломатско-конзуларног особља и члановима њихових породица, а који су имали потврђену инфек- цију SARS-CoV-2, дозвољен је улазак у Републику Србију без по- седовања негативног теста на присуство вируса SARS-CоV-2 или потврде о потпуној вакцинацији из става 1. овог члана, уколико по- седују позитиван REAL TIME PCR тест на SARS-CoV-2 или тест за детекцију антигена SARS-CoV-2, а од којег првог теста није прошло мање од 14 дана и не више од шест месеци од дана издавања.

Позитиван REAL TIME PCR тест на SARS-CoV-2 или тест за детекцију антигена SARS-CoV-2 из става 2. овог члана доказује се потврдом о прележаној болести коју издаје завод за јавно здравље основан за територију Републике Србије.

Члан 6.

Лице које поседује потврду о потпуној вакцинацији про- тив болести COVID-19 коју је издао надлежни орган или ВЛАДА

 

4 Број 33

установа државе са којом Република Србија има закључен спора- зум о прихватању сертификата о вакцинацији против заразне бо- лести COVID-19 или постоји фактички реципроцитет о прихвата- њу сертификата о вакцинацији против заразне болести COVID-19 (у даљем тексту: прихваћени сертификат о вакцинацији) може ући у Републику Србију без негативног RT-PCR теста на присуство ви- руса SARS-CоV-2 или антиген FIA RAPID теста.

Малолетно лице, старости до 18 година, може ући у Републи- ку Србију, под условима утврђеним овом уредбом, и без прихва- ћеног сертификата о вакцинацији, ако у Републику Србију улази у пратњи лица које поседује тај сертификат.

Орган државне управе у чијем делокругу су питања која су предмет споразума из става 1. овог члана, односно чији руково- дилац је овлашћен и потписао тај споразум, без одлагања, обаве- штава орган државне управе надлежан за послове здравља и орган државне управе надлежан за унутрашње послове, односно контро- лу преласка границе о том споразуму и условима за улазак у Репу- блику Србију садржаним у њему.

Начин примене изузећа из става 1. овог члана одређује се ак- том министра надлежног за послове здравља.

Контролу поседовања прихваћеног сертификата о вакцина- цији врши орган државне управе надлежан за унутрашње послове.

Члан 7.

Лице које поседује позитиван REAL TIME PCR тест на

SARS-CoV-2 или тест за детекцију антигена SARS-CoV-2 и од кога није прошло мање од 14 дана, ни више од шест месеци и који је издао надлежни орган или установа државе са којом Републи- ка Србија има закључен споразум о прихватању овог позитивног теста или са којом постоји фактички реципроцитет о прихватању овог позитивног теста (у даљем тексту: потврда о прележаној бо- лести) може ући у Републику Србију без негативног RT-PCR теста на присуство вируса SARS-CоV-2 или антиген FIA RAPID теста или прихваћеног сертификата о вакцинацији.

Малолетно лице, старости до 18 година, може ући у Републи- ку Србију, под условима утврђеним овом уредбом, и без потврде о прележаној болести, ако у Републику Србију улази у пратњи лица које испуњава услове за улазак у Републику Србију.

Орган државне управе у чијем делокругу су питања која су предмет споразума из става 1. овог члана, односно чији руково- дилац је овлашћен и потписао тај споразум, без одлагања, обаве- штава орган државне управе надлежан за послове здравља и орган државне управе надлежан за унутрашње послове, односно контро- лу преласка границе о том споразуму и условима за улазак у Репу- блику Србију садржаним у њему.

Начин примене изузећа из става 1. овог члана одређује се ак- том министра надлежног за послове здравља.

Контролу поседовања потврде о прележаној болести врши орган државне управе надлежан за унутрашње послове.

Члан 8.

Одлуку о прихватању сертификата о вакцинацији или потврде о прележаној болести држава које правно или фактички, признају сертификате о вакцинацији и потврде о прележаној болести издате у Републици Србији (фактички реципроцитет) доноси Влада.

Податке о листи држава из става 1. овог члана министарство надлежно за спољне послове без одлагања доставља министар- ству надлежном за послове туризма које, на основу мишљења ми- нистарства надлежног за послове здравља, припрема предлог акта за Владу.

Члан 9.

Када постоји оправдана сумња да може доћи до уношења заразне болести COVID-19, без обзира на чињеницу поседовања негативног теста на присуство вируса SARS-CoV-2 (нови сојеви вируса и сл.), поседовања сертификата о вакцинацији или поседо- вања потврде о прележаној болести, држављанима Републике Ср- бије и страним држављанима који долазе из земаља са посебним ризиком може се наложити и одредити мера карантина у кућним условима у трајању највише до 14 дана са обавезом тестирања на присуство вируса SARS-CoV-2 у лабораторији здравствене уста- нове Републике Србије.

Начин примене мере из става 1. овог члана одређују се актом министра надлежног за послове здравља, на предлог завода за јав- но здравље основаног за територију Републике Србије.

  1. март 2022.

Листу земаља са посебним ризиком објављује завод за јавно здравље основан за територију Републике Србије.

Контролу примене мере из става 1. овог члана врше заједнич- ки министарство надлежно за унутрашње послове, министарство надлежно за послове здравља и заводи/институти за јавно здравље.

Члан 10.

Лицe које поседујe ЕУ дигитални сертификат издат од стра- не надлежних органа држава које су у систему EU Digital COVID Certificate, уведеним актом (EU) 2021/953 Европског парламента и Савета од 14. јуна 2021. године о оквирима за издавање, вери- фикацију и признавање интероперабилних потврда о вакцинацији против COVID-19, тестовима и прележаној болести (EU Digital COVID Certificate) ради олакшавања слободног кретања током трајања COVID-19 пандемије (Службени гласник ЕУ бр L 211/1 од 15. јуна 2021. године), може ући у Републику Србију без поседова- ња потврда или тестова из чл. 5, 6. и 7. ове уредбе.

Члан 11.

Домаћим држављанима и страним држављанима који имају привремени боравак или стално настањење у Републици Србији, као и члановима дипломатско-конзуларног особља и члановима њихових породица, а који су потпуно вакцинисани против боле- сти COVID-19 у иностранству или су једну или више доза вакцине примили у иностранству, завод за јавно здравље основан за тери- торију Републике Србије издаје Дигитални зелени сертификат/ЕУ Дигитални COVID сертификат, на њихов захтев, на основу своје службене евиденције и/или на основу уверења или друге исправе о извршеној потпуној имунизацији имунолошким леком за приме- ну у хуманој медицини за које је надлежни орган Републике Срби- је потврдио да су испуњени сви захтеви за стављање лека у промет и да лек може бити у употреби у Републици Србији, као и имуно- лошким леком који се налази на листи Европске агенције за лекове одобрених вакцина у Европској унији и листи одобрених вакцина за хитну употребу Светске здравствене организације, коју је издао надлежни инострани орган или установа у иностранству.

Страним држављанима који су потпуно вакцинисани против болести COVID-19 у иностранству или су једну или више доза вак- цине примили у иностранству, завод за јавно здравље основан за територију Републике Србије издаје Дигитални зелени сертификат са роком важења од 30 дана, на њихов захтев, на основу уверења или друге исправе о извршеној имунизацији из става 1. овог члана.

Члан 12.

На улазу у Републику Србију, на видним местима на гранич- ним прелазима ради упознавања свих лица која прелазе државну границу, поставља се писано обавештење  – здравствено упозоре- ње о мерама којих се треба придржавати ради спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, a приликом пасошке контроле могу бити уручивана и друга писана обавештења у форми здравственог упозорења.

Члан 13.

Запослени у здравственим установама и установама за сме- штај старих лица, као и лица која улазе и бораве у тим установама, осим корисника у установама за смештај старих лица, обавезно носе заштитне маске.

Контролу примене мере из става 1. овог члана врши мини- старство надлежно за послове здравља.

Члан 14.

Новчаном казном у износу од 5.000 динара казниће се за пре- кршај лице коме је утврђена обавеза и које борави у установи, а не носи маску (члан 13).

Члан 15.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21, 54/21, 59/21, 60/21, 64/21, 69/21, 86/21, 95/21, 99/21, 101/21, 105/21, 108/21, 117/21, 125/21 и 10/22).

Прописи којима се уређује улазак у Републику Србију донети на основу уредбе из става 1. овог члана остају да важе.

 

  1. март 2022.

Члан 16.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављива- ња у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-2200/2022 У Београду, 11. марта 2022. године Број 3

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram