Позив за достављање понуда за откуп расходованог возила

​Позивамо вас да нам доставите писану понуду за откуп расходованог возила марке „ZASTAVA“, модел 101 SKALA 55 C PKZ, број шасије VX 1128A0001096943, производње 2002. године, које није у возном стању.

​Возило се продаје у виђеном стању, и налази се на паркингу ЈП Младост у Опову, у кругу погона за пречишћавање и дистрибуцију воде, Максима Горког бб, где се може извршити увид.

​Почетна цена по којој се путничко возило отуђује утврђена је Закључком Владе 05 Број: 46-12650/2023 од 28. децембра 2023. године и износи 11.000,00 динара.

Купац са којим буде закључен уговор, средства треба уплатити на рачун јавних прихода Буџета Републике Србије: 840-812121843-89 Примања од продаје покретних средстава у корист нивоа Републике. Приликом уплате обавезно навести позив на број одобрења 41601, модел 97 шифра плаћања 290. Рок за плаћање је 8 (осам) дана од дана потписивања купопродајног уговора. Купац може записнички прузети возило тек након уплате купопродајне цене и након достављања доказа о извршеној уплати.

​Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене, а уколико два или више учесника понуде исту цену откупа предмета отуђења, као најповољнији сматраће се онај учесник који понуди краћи рок испплате.

​Рок за достављање понуде је: 25.04.2024. године у 10.00 часова, електронским путем на е-маил адресу finansije@juznobanatski.okrug.gov.rs или поштом у писарници Јужнобанатског управног округа на адресу Трг краља Петра I 2-4, Панчево,   IV спрат, канцеларија 414, са назнаком не отварати/понуда.

poziv (1)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram