Проглашено заражено подручје од заразне болести афричке куге свиња на територији града Панчево у насељеном месту Јабука

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину донело је Решење о проглашавању зараженог подручја од заразне болести афричке куге свиња у насељеном месту Јабука. Дана 02.06.2023. године, НЮД Управи за ветерину, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије пријављена је од стране РКЦ Панчево/надлежне ветеринарске инспекције јужнобанатског управног округа, појава заразне болести афричка куга свиња код домаћих свиња на газдинствимау насељеном месту Јабука, град Панчево, јужнобанатски управни округ, а на основу извештаја о извршеном дијагностичком испитивању од стране Научног института за ветеринарство Србије из Београда број: 01-3589, 01-3588, 01-3587, 013581, 01-3582, 01-3583 и 01-3584 од 02.06.2023. године.

Национални кризни центар  из Управе за ветерину обавестио је о врло неповољној епизоотолошкој ситуацији у Републици Румунији поводом потврде АКС на газдинству и великој комерцијалној фарми са 17885 свиња у Регији Тимиш чије угрожено подручје захвата и део Републике Србије у пограничном делу.

 

 

 

Решење

Подручје полупречника најмање 3 км око жаришта заразе у насељеном месту Јабука, општина Панчево, јужнобанатски управни округ, проглашава се ЗАРАЖЕНИМ ПОДРУЧЈЕМ од заразне болести АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА код домаћих свиња и обухвата насељено место: Јабука на територији општине Панчево, јужнобанатски управни округ.

П Подручје полупречника најмање 10 км око жаришта заразе у насељеном месту Јабука, општина Панчево, јужнобанатски управни округ, проглашава се УГРОЖЕНИМ од заразне болести АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА код домаћих свиња и обухвата насељена места: Глогоњ, Качарево и Панчево на територији општине Панчево, насељено место: Црепаја на територији општине Ковачица, насељено место: Сефкерин на територији општине Опово, јужнобанатски управни округ и населено место: Овча на територији општине Палилула, Град Београд.

 • ЛОВИШТе „Тамиш” установљено на територији општине Панчево, јужнобанатски управни округ, проглашава се подручјем високог ризика од заразне болести афричка куга свиња и спроводе се све мере у складу са Наредбом о предузимању мера за спречавање уношења, појаве, откривања, ширења, сузбијања и искорењивања заразне болести Афричке куге свиња (Pestis suurn Africana) у Републику Србију (Сл. гласник РС бр. 6/2019 и 58/2019) и посебним прописом.
 • На ЗАРАЖЕНОМ подручју, ради сузбијања и искорењивања афричке куге свиња спроводиће се следеће мере:
 • Попис свих газдинстава на којима се држе и узгајају свиње, у што краћем року, као и обележавање и регистрација свих необележених свиња уз клинички преглед у року од седам дана, под надзором ветеринарског инспектора; Еутаназија свих свиња на зараженом газдинству, без одлагања, под надзором ветеринарског инспектора; нешкодливо уклањање лешева угинулих и убијених свиња и спровођење свих других мера на зараженом газдинству у складу са посебним прописом;
 • Забрана премештања и превоза свиња јавним или приватним путевима, осим ако је неопходно по путевима на газдинству, када такво премештање и превоз одобри ветеринарски инспектор. Наведена

1

забрана се не примењује ако се свиње превозе друмским или железничким саобраћајницама без истовара или заустављања. Од наведене забране може да се одступи када се свиње за клање допремају изван зараженог подручја у кланицу која се налази у зараженом подручју на хитно клање;

 • Чишћење, дезинфекција и по потреби дезинсекција, што је пре могуће након контаминације, камиона, других возила и опреме који се користе за превоз свиња, других животиња или материјала који могу да буду контаминирани (као што су лешеви, сточна храна, стајњак и друго). Камион или возило, који су употреблени за превоз свиња не смеју да напусте заражено подручје док се не ОЧИСТе и дезинфикују и док их ветеринарски инспектор не прегледа и поново одобри за превоз;
 • Забрана уласка и изласка других домаћих животиња на и са газдинства без одобрења ветеринарског инспектора;
 • Пријављивање ветеринарском инспектору, без одлагања, сваке оболеле или угинуле свиње са газдинства, који налаже одговарајућа испитивања;
 • Забрана организовања сајмова, изложби и другог окупљања животиња, продаја хране животињаског порекла и хране за ЖИВОТИЊе ван пословног простора, као и рада сточних пијаца;
 • Забрана премештања свиња са газдинства на коме се држе док не протекне најмање 40 дана од спроведеног чишћења и прве дезинфекције, по потреби и дезинсекције заражених газдинства. Након 40 дана, у складу са посебним условима ветеринарски инспектор може да одобри премештање свиња са газдинства, како би се превезле директно у:
 • кланицу, на хитно клање, ако је могуће у зараженом или угроженом подручју,
 • објекат за нешкодљиво уклањање лешева или одговарајуће место где се свиње одмах уништавају, а њихови лешеви нешкодливо уклањају под надзором ветеринарског инспектора, – друге објекте који се налазе у зараженом подручју, у посебним случајевима;

Ветеринарски инспектор може да одобри да се свиње превезу директно у кланицу под условом да:

 • се обавести ветеринарски инспектор одговоран за кланицу о упућивању свиња и да се по приспећу свиња у кланицу о томе обавести ветеринарски инспектор који је одобрио упућивање свиња на клање;
 • се по доласку у кланицу свиње држи и колу одвојено од других свиња;
 • ветеринарски инспектор током анте и пост мортем прегледа који се обавља на кланици не установи симптоме који указују на афричку кугу свиња. Месо мора да се пошаље тако да се пошијька запечати пре отпреме и остане запечаћена током превоза;
 • се свежо месо свиња преради или обележи специјалном ознаком и обради одвојено у објектима које за ту сврху одреди министарство;

Када мере због нових жаришта трају дуже од 40 дана па је због тога угрожена добробит ЖИВОТИн или су се појавили други проблеми у држању свиња на захтев власника, ветеринарски инспектор може да одобри премештање свиња са неког газдинства у зараженом подручју у складу са посебним прописом.

7а) Ветеринарски инспектор може да одобри клање свиња на газдинству за сопствене потребе у зараженом подручју, на захтев власника/држаоца свиња у складу са посебним прописом и под следећим условима:

Да је власник газдинства у зараженом подручју који има намеру да ИЗВРШИ клање свиња ради производње меса за сопствене потребе, најавио најмање 24 часа раније клање ветеринарској организацији која спроводи Програм мера здравствене заштите животиња у зараженом подручју на којем се газдинство налази;

Да су обезбеђене потребне биосигурносне мере приликом клања свиња (место клања на ограниченом простору, чишћење и дезинфекција, услови за нешкодљиво уклањање споредних производа животињског порекла на газдинству и мере спречавања преношења и изношења потенцијално инфективног материјала);

Да се клање свиња врши уз присуство ветеринара из надлежне ветеринарске организације који ће потврдити да су свиње намењене за клање искључиво здраве животиње које не показују никакве симптоме болести, што је еквивалентно анте мортем прегледу животиња на кланици;

Да је ветеринарски инспектор обавештен од стране ветеринара да су испуњени сви потребни услови

2

за клање.

Пре клања на газдинству, доставиће се узорак у лабораторију ради дијагностичког испитивања на Афричку кугу свиња. Изузетно, уколико из објективних разлога није могуће узорковати, доставити или обрадити узорке анте мортем (крв живих животиња), може се дозволити клање на газдинству уз узорковање пост мортем.

Месо свиња закланих на газдинству за сопствене потребе не сме се користити нити отуђивати и мора остати на газдинству до добијања резултата дијагностичког испитивања на Афричку кугу свиња. Уколико је резултат негативан, ветеринар ће власнику/држаоцу свиња дозволити коришћење меса и то томе обавестити надлежног ветеринарског инспектора, а ако се добије позитиван резултат на Афричку кугу свиња поступиће се у складу са посебним прописима.

 • Забрана промета семена, јајних ћелија и ембриона свиња са газдинстава која се налазе у зараженом подручју;
 • Примена биосигурносних мера које мора да спроводи свака особа која улази или излази са газдинства у зараженом подручју у циљу смањења ризика од ширења вируса афричке куге свиња укључујући и обавезно држање свиња у ограђеном објекту/ простору, односно забрану држања свиња на отвореном;
 • Забрана употребе помија у исхрани свиња;
 • Убијање и клање домаћих свиња на газдинствима ниског нивоа биолошке сигурности у насељеном месту у ком је потврђена зараза, као и у другим местима у оквиру зараженог подручја, а на основу анализе ризика и у складу са епизоотиолошком ситуацијом у циљу спречавања ширења болести;
 • Забрана поновног насељавања свиња на газдинствима на којима је извршена депопулација у периоду трајања мера на подручју проглашеним зараженим од афичке куге свиња код домаћих односно дивљих свиња.

V На УГРОЖЕНОМ подручју, ради спречавања појаве афричке куге свиња спроводиће се следеће мере:

 • Попис свих газдинстава на којима се држе свиње;
 • Обележавање и регистрација свих необележених свиња;
 • Забрана премештања и превоз свиња јавним или приватним путевима, осим ако је неопходно путевима на газдинствима, када такво премештање и превоз одобри ветеринарски инспектор. Ова се забрана не примењује ако се свиње превозе друмским или железничким саобраћајницама, без истовара или заустављања или ако свиње за клање долазе изван угроженог подручја на хитно клање у кланицу која се налази у угроженом подручју;
 • Чишћење и дезинфекција, а по потреби и дезинсекција камиона и других превозних средстава и опреме која је коришћена за превоз свиња, других животиња или материјала који могу да буду контаминирани (нпр. лешеви, храна за животиње, стајњак и друго), што је пре могуће након контаминације. Превозна средства коришћена за превоз свиња не могу да напусте угрожено подручје ако нису претходно очишћена и дезинфикована;
 • Забрана уласка и изласка на газдинство и са газдинства свим животињама, без одобрења ветеринарског инспектора;
 • Забрана организовања сајмова, изложби и другог окупљања ЖИВОТИЊа, продаја хране животињаског порекла и хране за животиње ван пословног простора, као и рада сточних пијаца;
 • Пријава ветеринарском инспектору, без одлагања, свих оболелих или угинулих свиња са газдинства, који налаже одговарајућа испитивања;
 • Забрана премештања свиња са газдинства, док не протекне најмање 30 дана од спроведеног чишћења и прве дезинфекције, а по потреби и дезинсекције зараженог газдинства, у складу са посебним прописом;
 • Клање свиња на газдинству за сопствене потребе у угроженом подручју врши се у складу са подтачком 7а, тачка IV овог решења.

з

 • Забрана промета семена, јајних ћелија и ембриона свиња са газдинстава која се налазе у угроженом подручју;
 • Примена биосигурносних мера које мора да спроводи свака особа која улази или излази са газдинства у угроженом подручју у ЦИЉУ смањења ризика од ширења вируса афричке куге свиња.
 • Забрана употребе помија у исхрани свиња.

VI Мере на зараженом подручју примењују се најмање док се:

 • Не обави чишћење, дезинфекција, а по потреби и дезинсекција последњег зараженог газдинства;
 • Свиње на газдинствима не прегледају и лабораторијски не испитају како би се потврдило или искључило присуство вируса афричке куге свиња. Наведени прегледи обављају се 45 дана после спроведеног чишћења и прве дезинфекције, а по потреби и дезинсекције на зараженом газдинству, односно у складу са посебним прописом.

VII Мере на угроженом подручју примењују се најмање док се:

 • Не обави чишћење, дезинфекција, а по потреби и дезинсекција последњег зараженог газдинства;
 • Свиње на газдинствима не прегледају, а ако је потребно и лабораторијски не испитају како би се потврдило или искључило присуство вируса афричке куге свиња. Наведени прегледи обављају се 40 дана после спроведеног чишћења и прве дезинфекције, а по потреби и дезинсекције на зараженом газдинству, односно у складу са посебним прописом.
 • Решење је донето на основу:
 • члана 63. и 64. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС”, број: 91/05, 30/2010, 93/2012 и 17/2019 -др. закон), члана 5. 9, 10. и 11. Правилника о мерама за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести афричка куга свиња („Сл. Гласник РС“ бр. 32/2010), Наредби о предузимању мера за спречавање Уношења, појаве, откривања, ширења, сузбијања и искорењивања заразне болести Афричке куге свиња (Pestis suum Africana) у Републику Србију („Сл. гласник РС“ бр. 6/2019 и 58/2019), члана 136, Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016), члана 30. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“ број 79/05 и 101/07, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018-др.закон) и Решења о овлашћењу министра пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр: 1 1901-4/36/2022-09 од 28.12.2022. године, в.д. директора Управе за ветерину Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram