Stručna služba upravnog okruga zadužena je za stručnu i tehničku potporu načelniku upravnog okruga i za poslove zajedničke svim okružnim područnim jedinicama organa državne uprave. Sedište stručne službe upravnog okruga je u sedištu upravnog okruga.
Na stručnu službu upravnog okruga primenjuju se propisi o državnoj upravi, njome rukovodi načelnik upravnog okruga.
Načelnik upravnog okruga odlučuje o pravima i dužnostima zaposlenih u stručnoj službi upravnog okruga.
U Stručnoj službi obavljaju se poslovi koji se odnose na:
 • pružanje stručne i tehničke potpore načelniku upravnog okruga i obavljanje poslova zajedničkih svim okružnim područnim jedinicama organa državne uprave na području upravnog okruga;
 • ostvarivanje saradnje sa organima državne uprave i lokalne samouprave;
 • pružanje stručne i administrativno – tehničke podrške Savetu upravnog okruga;
 • poslovi kojima se obezbeđuje dostupnost informacija od javnog značaja;
 • upravne poslove u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa i ostvarivanja prava iz radnog odnosa državnih službenika i nameštenika;
 • poslovi ocenjivanja državnih službenika;
 • planiranje izvršenja budžeta i kvota, izrada zahteva za preuzimanje obaveza, zahteva za plaćanje i transfer sredstava, kontrolu rashoda, obradu plaćanja i evidentiranja troškova, finansijsko izveštavanje o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima, prikupljanje i kontrolu podataka za obračun plata državnih službenika, nameštenika i ostalih zaposlenih;
 • sastavljanje analiza, izveštaja i informacija;
 • poslovi javnih nabavki;
 • čuvanje i izdavanje kancelarijskog i drugog potrošnog materijala i sitnog inventara;
 • kancelarijski poslovi, kao što su : prijem i otprema pošte i podnesaka upućenih inspekcijskim službama sa teritorije upravnog okruga, vođenje skraćenog delovodnika i ostalih akata po Uredbi o kancelarijskom poslovanju, vođenje, evidentiranje i združivanje predmeta i obaveštavanje stranaka o kretanju predmeta
Stručna služba upravnog okruga, posebno njen deo koji se odnosi na rad pisarnice, svoje postupanje bazira na proceduri i postupcima sadržanim u Uredbi o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave i obavezi da obavlja poslove zajedničke za sve inspekcijske službe u upravnom okrugu, kao i za građane, fizička i pravna lica.
Stranke se mogu obraćati putem raznih podnesaka koje predaju na pisarnici gde se evidentiraju i prosleđuju na dalju nadležnost postupajućim službama, odnosno načelniku upravnog okruga i inspekcijama. U pisarnici se evidentiraju svi predmeti koji nastaju u radu okružnih područnih jedinica.